WATERCHAIN

Par Waterchain

Līdz ar paaugstinātām barības un bīstamo vielu ieplūdēm, kā arī citiem specifiskiem ietekmes faktoriem, Baltijas jūra ir kļuvusi par vienu no apdraudētākajām jūras ekosistēmām pasaulē. Līdz šim noskaidrots, ka šīs vielas jūrā ieplūst no tādiem sauszemes avotiem, kā lauksaimniecības zemēm, dažāda veida rūpnīcām, privātām mājsaimniecībām u.c.. Tās nonāk tuvējā ūdenstilpē un caur upēm ieplūst jūrā. Barības un bīstamo vielu ieplūdes Baltijas jūrā apgrūtina dabisku ekosistēmas funkcionēšanu, apdraud bioloģisko daudzveidību un dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri dzīvo Baltijas jūras reģiona valstīs. Lai spētu samazināt ieplūstošo vielu apjomu, nepieciešama kompleksa pieeja, ar kuras palīdzību cīnīties ar ieplūdes cēloņiem. Lai veicinātu Baltijas jūras atveseļošanos nākotnē, Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta laikā, kontrolējot barības un bīstamo vielu apjomu Baltijas jūrā ietekošajās ūdenstilpēs, tiks mazinātas barības un bīstamo vielu ieplūdes Baltijas jūrā.

WATERCHAIN projekta ietvaros tiks iegūta un apkopota zinātniskā informācija par pētāmajām ūdenstilpēm, kā arī izmēģināti un salīdzināti dažādi tehniskie risinājumi, lai samazinātu barības un bīstamo vielu ieplūdes upēs, līdz ar to mazinot minēto vielu ieplūdi Baltijas jūrā. Ar iegūtajiem rezultātiem tiks iepazīstināti dalībvalstu iedzīvotāji.

Baltijas jūras ilgtspējīgai attīstībai un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai nākotnē projekta laikā plānots attīstīt labās prakses piemērus, kuri būtu piemērojami visam Baltijas jūras reģionam. Līdz 2023.gadam plānots, ka barības un bīstamo vielu apjoms, kas ieplūst Baltijas jūrā, pilotteritorijās būs samazināts. Veiksmīgas projekta aktivitāšu realizācijas gadījumā rezultātiem būs tieša pozitīva ietekme uz to cilvēku dzīves kvalitāti, kuri dzīvo un uzturas Baltijas jūras tuvumā.

Projekta norise: 10.2015. – 09.2018.

Projektu finansiāli atbalsta: Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma INTERREG IVA 2014. – 2020.